/ PYTHON, DATA PROCCESSING

Tìm hiểu Pandas trong 15 phút

Giới thiệu về pandas

Pandas là một thư viện python mã nguồn mở khá phổ biến để xử lý và phân tích dữ liệu, được phát triển vào năm 2008 bởi Wes McKinney. Cụ thể hơn nó cung cấp những cấu trúc dữ liệu linh hoạt để thao tác với các dữ liệu dạng bảng và chuỗi thời gian (time series). Đây là cũng một trong những thư viện quan trọng trong data science hiện nay.

Thư viện pandas rất phù hợp để xử lý các dữ liệu dạng bảng (tabular data). Không những nó hỗ trợ đọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như text, csv, excel, json, sql, hdf5, v.v. Mà nó còn giúp chúng ta kết hợp, thao tác và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn này lại. Có thể nói là nó giúp làm hàng tá thứ mà chúng ta muốn trên các nguồn dữ liệu thô một cách thật dễ dàng.

Các kiểu dữ liệu trong pandas

Trong pandas có hai kiểu dữ liệu chính là Series và đặc biệt là DataFrame. Pandas cũng cung cấp rất nhiều chức năng tiện lợi và hiệu suất cao cho DataFrame, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các chức năng này bên dưới.

Cấu trúc dữ liệu Kích thước Mô tả
Series 1 chiều Là dạng dữ liệu 1 chiều như array (size immutable)
DataFrame 2 chiều Là dạng dự liệu 2 chiều như bảng trong database (size mutable)
Panel 3 chiều Là dạng dữ liệu 3 chiều, bao gồm nhiều DataFrame (size mutable)

"Panel"

Cài đặt pandas

Chúng ta có thể dễ cài đặt pandas trong vòng một nốt nhạc với pip

pip install pandas

Một số thao tác cơ bản trên dữ liệu với pandas

1. Đọc dữ liệu từ file csv

Để đọc một file csv từ bên ngoài, ta chỉ cần dùng hàm read_csv, nó sẽ trả về cho ta một DataFrame. Mặc dịnh thì nó sẽ sử dụng dấu phẩy (comma) làm delimeter, tuy nhiên chúng ta cũng có thẻ tuỳ biến tham số delimeter, file encoding cũng như tự thêm tên các cột cho file csv không có headers. Các bạn có thể tham khảo thêm chữ ký đầy đủ của hàm này ở đây

Ví dụ ta có file actors.cvs như sau

Name,Sex,Age,Height,Weight
Alex,M, 41,74,170
Bert,M, 42,68,166
Carl,M, 32,70,155
Dave,M, 39,72,167
Elly,F, 30,66,124
Fran,F, 33,66,115
Gwen,F, 26,64,121
Hank,M, 30,71,158
Ivan,M, 53,72,175
Jake,M, 32,69,143
Kate,F, 47,69,139
Luke,M, 34,72,163
Myra,F, 23,62, 98
Neil,M, 36,75,160
Omar,M, 38,70,145
Page,F, 31,67,135
Quin,M, 29,71,176
Ruth,F, 28,65,131

Đoạn code sau sẽ load file biostats.csv và hiện thị 5 dòng đầu tiên. Kết quả được thực thi và hiện thị trên Jypiter.

import pandas as pd 
biostats_df = pd.read_csv("biostats.csv")
biostats_df.head(5)

"Panel"

2. Lấy một số cột dữ liệu

Để lấy dữ liệu của một số cột nhất định, ta chỉ cần truyền danh sách các cột ta muốn lấy vào như sau:

biostats_df[["Name", "Age"]]

Đoạn này tương đương với câu select sau trong SQL

SELECT Name, Age FROM biostats

"Select columns"

3. Lấy dữ liệu theo điều kiện

Về cơ bản thì chúng ta có thể viết conditional expression vào bên trong phần ngoặc vuông biostats_df[expresion goes here]

Tìm tất cả người có giới tính là M

biostats_df[biostats_df.Sex == 'M']

Đoạn này tương đương với câu select sau trong SQL

SELECT * FROM biostats WHERE Sex = 'M'

"Select columns"

Tìm tất cả người có tuổi bé hơn 30 và lớn hơn 25

biostats_df[(biostats_df.Age < 30) & (biostats_df.Age > 25)]

Chúng ta cũng có thể query như SQL

biostats_df.query("Age > 25 & Age < 30")

"Where"

Tìm tên những người có chứa cụm từ cụ thể

Ví dụ tìm tất cả người mà tên có chứa cụm “an”

biostats_df[biostats_df.Name.str.contains('an')]

"Contains"

4. Thêm/Xoá cột dữ liệu

Thêm một cột trên DataFrame

Về cơ bản thì DataFrame khá giống Array, vị dụ để thêm một cột năm sinh ta làm như sau

df_len = len(biostats_df)
birth_year = [(2019 - biostats_df.iloc[i].Age) for i in range(df_len)]
biostats_df['Birth Year'] = birth_year
biostats_df.tail(5)

"Birth Year"

Xoá một/ nhiều cột trên DataFrame

Lưu ý nó chỉ trả về một bản copy của DataFrame đã bị xoá các cột dự liệu. DataFrame gốc vẫn không thay đổi

biostats_df.drop('Name', axis=1) # Xóa 1 cột
biostats_df.drop(['Height', 'Weight'], axis=1) # Xoá nhiều cột
biostats_df.drop(columns=['Birth Year', 'Age']) # Xoá nhiều cột

5. Các thống kê cơ bản

Mô tả cơ bản về DataFrame

Hàm describe() trên DataFrame trả về các thống kê cơ bản của DataFrame đó

biostats_df.describe()

"Describe"

Tính giá trị trung bình theo nhóm

Ví dụ ta tính giá trị trung bình của tất cả các dòng nhóm theo giới tính

biostats_df.groupby('Sex').mean()

"Mean"

Vẽ biểu đồ phân bố giá trị của một cột

Bar chart

import matplotlib.pyplot as plt
biostats_df['Height'].value_counts().plot(kind='bar')

"Bars"

Pie chart

import matplotlib.pyplot as plt
biostats_df['Age'].value_counts().plot(kind='pie')

"Pie"

6. Thao tác trên DataFrame

Join 2 DataFrame

Giả sử chúng ta có 2 DataFrames, và chúng ta muốn join chúng lại (như join hai bảng trong database)

colors_df = pd.DataFrame({'Id': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5'],
      'Name': ['Red', 'Green', 'Blue', 'Yellow', 'Black', 'Purple']})

items_df = pd.DataFrame({'Id': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5'],
      'Name': ['Ballon', 'Tree', 'Car', 'Sand', 'Phone', 'T-Shirt'],
      'Color': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5']
      })
items_df.set_index("Color").join(colors_df.set_index('Id'), lsuffix='_item', rsuffix='_color')

"Join"

Sắp xếp lại DataFrame

biostats_df.sort_values('Age', ascending=True)

"Join"

Ghi DataFrame thành file csv

colors_df.to_csv('colors.csv')

Tham khảo

 1. Intro to Data Structures- https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.20/dsintro.html
 2. Stackoverflow - https://stackoverflow.com/questions/15315452/selecting-with-complex-criteria-from-pandas-dataframe
 3. Pandas_(software) Wikiwand - https://www.wikiwand.com/en/Pandas_(software)